Concordante vertalingen & NCV

Vijfenzeventig jaar geleden verscheen in Amerika het Concordant Literal New Testament. De man achter de Concordant Version was Adolph Ernst Knoch.

Overtuigd van de inspiratie van de "heilige Schriften" vond hij dat de bestaande vertaalmethoden te veel ruimte boden aan de interpretaties van de vertalers. Knoch meende dat het mogelijk moest zijn om een veel transparantere Bijbelvertaling te presenteren. Een Bijbelvertaling die niet zo zeer mooi en literair verantwoord is, maar die maximaal laat zien wat "er staat geschreven" in de grondtekst, waarin eigen gedachten van vertalers zo veel mogelijk uitgesloten zijn. Een Bijbelvertaling dus die de lezer maximaal confronteert met de feiten van de grondtekst en minimaal met de meningen van de vertaler.

Concordante vertaalmethode

'Concordant' wil zeggen 'eensluidend', 'overeenstemmend'. Een concordante vertaling beoogt een één-op-één vertaling te zijn. Eén woord in de grondtekst met één vertaalwoord weergeven. Het uitgangspunt bij concordant vertalen is dan ook : concordant waar mogelijk, maar altijd consistent. De woordenschat van de grondtekst moet zoveel mogelijk in de vertaling intact blijven. Dit in tegenstelling tot de meeste huidige vertalingen, die een enkel Grieks woord met meerdere Nederlandse woorden vertalen, of juist meerdere Griekse woorden met hetzelfde Nederlandse woord weergeven. Vaak wordt hiervoor gekozen om een lastige passage of een lastig woord uit te leggen of overeen te doen stemmen met de heersende overtuiging. Dan is het voor de lezer niet meer mogelijk om vanuit de vertaling te zien wat er eigenlijk staat of kritisch de interpretatie van de vertalers of de heersende overtuiging te toetsen. Dit is wat de Concordante vertaling wil voorkomen; het moet vooral een zo letterlijk mogelijke weergave zijn van 'wat er staat geschreven'.

U zult hieraan moeten wennen, maar als u de vertaling regelmatig ter hand neemt en vergelijkt met andere vertalingen, dan wordt u duidelijk, dat in deze vertaling dingen onder woorden worden gebracht, die u niet eerder zo voor ogen hebben gestaan. Wat er staat geschreven, in het Nederlands vertaald – zó, dat de grondtekst klinkt! Niet gehinderd door wat mensen misschien denken dat er staat.

Uitgaven

Van deze vertaling is een brochure met de brieven van de apostel Paulus aan de Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, de tweede brief aan Timotheus en de brief aan Filemon uitgegeven.

Studiewebsite

De vertalingen zijn ook online beschikbaar gemaakt op een speciale studiewebsite. Hier kunnen de recentste vertalingen gelezen worden, en verder worden uitgediept aan de hand van o.a. Concordant Commentaar, een Nederlands interlineair bij de Griekse grondtekst, kaarten en meer. Ook kan de grondtekst doorzocht en onderzocht worden. Deze website is speciaal gemaakt om Gods woord dichter bij de gemeente te krijgen en mogelijkheden te geven om te onderzoeken 'wat er staat geschreven'. Doordat het als website gemaakt is, is het toegankelijk voor alle computers, tablets en telefoons, zolang die zijn aangesloten op internet.

GA NAAR STUDIEWEBSITE NCV

Relevante artikelen

Vind meer over studiemateriaal