Statutenwijziging 2024

Op 18 april om 20:00 in de Aker houden we een stemming over het nieuwe statuut en reglement van de vereniging. Tijdens de jaarvergadering op 21 maart is deze al in stemming gebracht, maar vanwege onvoldoende opkomst is deze stemming niet geldig.

Conform artikel 19 van de statuten kan tot wijziging van de statuten besloten worden met een meerderheid van twee derden van de stemmen in een Algemene Vergadering, waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig moeten zijn.

Is in de Algemene Vergadering het vereiste aantal van twee derden van de stemmen niet aanwezig, dan kan tot statutenwijziging worden besloten in een daartoe binnen veertien dagen opgeroepen volgende ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. De wijzigingen treden niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

Hieronder vindt u een link naar het concept statuut en reglement. Ten opzichte van het jaarboekje zijn in het statuut wat tekstuele verbeteringen doorgevoerd, die oranje zijn gemarkeerd in de tekst.

In artikel 19, Statutenwijziging, is lid 4 toegevoegd. Doel hiervan is de zorgvuldige procedure te handhaven bij statutenwijziging, die we ook nu volgen.

In het reglement is in het rooster van aftreden de tweede penningmeester expliciet toegevoegd.