2019: Het jaar van de concordante vertaling

Met onze nieuwe studiewebsite kan iedereen de grondtekst van de Bijbel zelf bestuderen.

De Stichting E-H Depot brengt concordante vertalingen, Bijbelstudies én studietools samen op een nieuwe website: www.concordantevertaling.nl*. Concordant vertalen sluit interpretaties zoveel mogelijk uit door uit te gaan van een zo consequent mogelijke vertaling van de grondtekst van de Bijbel. Met deze website kan iedereen die dat wil, aan de slag met deze vertaling. De lancering van de website is de eerste activiteit van de stichting tijdens het Jaar van de concordante vertaling.

Meest oorspronkelijke tekst

Met de nieuwe website kunnen mensen met de concordante vertaling, studies en diverse tools bestuderen wat er echt staat in de oorspronkelijke tekst. Hiermee wordt iedereen in staat gesteld alles te onderzoeken en het goede te behouden, zoals Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft. Of, zoals in de concordante vertaling staat, alles te toetsen en het uitstekende te bewaren.

Jaar van de concordante vertaling

“In 2018 was er veel aandacht voor de Statenvertaling. Ontzettend goed wat mij betreft, want die vertaling bleef al heel erg dicht bij de grondtekst”, aldus Thijs Amersfoort, die verantwoordelijk is voor het nieuwe platform. “We zien dat Bijbelvertalingen steeds begrijpelijker worden. Fijn, want het maakt de Bijbel toegankelijk voor een brede doelgroep. Tegelijkertijd bevatten nieuwe vertalingen steeds meer uitleg én inleg. Wij willen mensen laten zien wat er écht staat geschreven. Terug naar de Bron.” Stichting E-H Depot roept 2019 daarom graag uit tot het jaar van de concordante vertaling. Om dat kracht bij te zetten wordt deze nieuwe website nu gelanceerd. Hiermee kunnen mensen op zoek gaan naar antwoorden zonder tussenkomst van uitleggers.

Voortdurende vernieuwing

Met concordantevertaling.nl kunnen geïnteresseerden de Bijbel in de concordante vertaling lezen, tekst met tekst vergelijken en studies volgen. Op dit moment staan de Bijbelboeken Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Thessalonicenzen, Filemon en 2 Timotheüs op de website. De komende tijd wordt deze voortdurend aangevuld. Bovendien zullen gaandeweg het jaar lezingen worden georganiseerd rondom het thema.

Pilaar van de stichting

“Concordant vertalen is een van de pilaren van onze Stichting”, aldus Jaap Jochmann, voorzitter van de Stichting E-H Depot. “Het heeft ons ontzettend veel duidelijkheid gebracht en antwoorden gegeven. We gunnen het iedereen kennis te maken met de alles overstijgende liefde van God en zijn ervan overtuigd dat deze website daarbij gaat helpen.”

*De webadressen concordantie-publicaties.nl, concordante-vertaling.nl en concordantevertaling.nl verwijzen alledrie naar dezelfde website.

YouTube player