Begraven of cremeren?

… als ik opsta, is het over …

In deze presentatie ‘begraven of cremeren’ wordt aan de hand van Gods Woord nagegaan welke richting er aan onze gedachten wordt gegeven als we de diverse vindplaatsen nalezen. En is die richting dermate duidelijk te noemen dat het ons kan helpen om eventuele keuzes aangaande een uitvaart op bijbelse gronden te kunnen maken. 
Wereldwijd zijn er echter meer vormen bekend onder de volken met hun culturen. Er is sprake van:
-Begraven in de aarde; ‘ter aarde bestellen’;
-Verbranden met vuur; en een bepaalde bestemming geven aan het restant;
-Het zgn. zeemansgraf, ‘begraven in water’;
-Het in de open lucht opbaren, waarmee de dode wordt overgegeven aan de dieren;
-Het mummificeren;
-Ter beschikking stellen aan de wetenschap.
Nieuwere vormen, om op een of andere wijze om te gaan met het stoffelijk overschot van een mens, zijn onder meer:
-Be- of invriezen;
-Plastineren.
Van al deze vormen worden alleen het begraven en cremeren onder de loep genomen vanwege de vermelding daarvan in Gods Woord.

presentatie en pdf