Overzicht jaarthema’s

In gemeente Eben-Haëzer wordt elk jaar een jaarthema geselecteerd. U vindt hier een overzicht van alle jaarthema’s vanaf 1976 tot het heden. 

JaarBijbeltekstThema
1976Joh. 8:12               Jezus zeide: Ik ben het licht der wereld.
1977Joh. 16:12             Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. 
1978Mat. 5:14                Gij zij het licht der wereld.
(In 1978 wordt de “gemeente Eben-Haëzer” gevormd.) 
1979Jez. 5:20              Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. 
1980Jac. 4:4b                Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 
19811 Joh. 4:10            Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
(In 1981 wordt het jaarthema voor het eerst op een kaars gezet.)
1982Joh. 1:4               In het Woord was leven, en het leven was het licht der mensen.
1983Rom. 15:1            Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet ons zelf behagen.
1984 1 Sam. 16:7            Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
1985 Hebr. 5:13           Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking.
19862 Tim. 1:14            Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.
1987 Hebr. 2:12             Uw Naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.
1988 2 Thes. 3:16           En Hij, de Here des vredes, geve u vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
1989 Col. 3:1                Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
1990Rom. 13:12b         Laten wij dan de wereld der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts.
1991 Efe. 6:10                Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht.
1992 Rom. 8:31b              Als God vóór ons is, wie zal er tegen ons zijn?
1993 Fil. 4:4                    Verblijdt u in de Here te allen tijde!Wederom zal ik u zeggen: Verblijdt u.
1994 2 Tim. 2:19b              Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.
1995 2 Thes. 3:3              Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren zal voor de boze.
1996 2 Cor. 5:17             Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
1997 Rom. 8:14               Want allen die door de Geest Gods geleid worden,zijn zonen Gods.
1998 Spr. 3:5                 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
1999 Tit. 2:11                 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.
2000 Luc. 1:37               Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
2001 1 Tim. 6:7                 Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.
2002 Hebr. 13:6a             De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen.
2003 Col. 3:2,3               Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
2004 Spr. 10:22               De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
2005 Col. 3:23                Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.
2006 1 Cor.13:13                Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
2007 1 Thes. 5:24                    Die u roept, is getrouw, Hij zal het ook doen.
2008Fil. 3.:20                   Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.
2009 1 Cor. 3:19                 Want de wijsheid van dezer wereld is dwaasheid voor God
2010Jez. 40:8                  Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
2011 1 Cor. 2:12                 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
2012 2 Cor. 4:18                Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.
2013 Efe. 2:8-9                     Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
20141 Cor 15:22                     Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
2015Psalm 139:5U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij
2016

Rom.14:11Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Here: Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven
2017Jes.45:5Ik ben de HEER en er is geen ander; buiten Mij is er geen God.
20181Tim.2:5,6Want één is God en één is Middelaar van God en mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen.
20192 Tim.1:7Want God geeft ons niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand.
2020Psalm 19:15Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HEER, mijn Rots en mijn Verlosser!
2021Spreuken 3:5Vertrouw op de HEER met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet.
2022Romeinen 5:5En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is.
2023Filippenzen 4:7 (NCV)En de vrede van God die al het denken te bovengaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.
2024Filippenzen 1:6 (NBG)Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus.