Reglement Vereniging

Het reglement van de Vereniging Eben-Haëzer is vastgesteld op 28 april 2024.

Reglement Eben Haëzer

Artikel 1

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 2

De voorzitter zorgt voor de belangen van de gemeente en de handhaving van de Statuten en het Reglement.

Artikel 3

De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen en het opmaken van het jaarverslag.

Artikel 4

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden. De uitgaven door hem geschieden mede onder verantwoordelijkheid van de voorzitter en de secretaris. Hij is te allen tijde van zijn beheer verantwoording schuldig aan het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Hij zal op de jaarvergadering verantwoording van zijn beheer doen met een jaarverslag.

De taken van de penningmeester worden gesplitst in:

i.     Het beheer van gelden bestemd voor geestelijke zaken en

ii.    Het beheer van gelden bestemd voor niet-geestelijke zaken

Voor beide onderdelen zal een penningmeester aangewezen worden. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het jaarverslag ligt bij de penningmeester die belast is met het beheer van gelden bestemd voor niet-geestelijke zaken.

Artikel 5

De bestuurders met een geestelijk taak (oudste) nemen zitting in de commissie Vorming, Verkondiging en Pastoraat.

Artikel 6

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis en staat deze bij waar dat nodig is.

Artikel 7

Het dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Gemeente, treedt in spoedeisende gevallen op, maar is verplicht zich voor al zijn handelingen te verantwoorden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 8

Uitgangspunt is dat alle bestuursleden aanwezig zijn op alle bestuursvergaderingen en op de bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering. Bij verhindering dienen zij daarvan vooraf kennis te geven aan de secretaris.

Artikel 9

Naast het bepaalde in artikel 8 van de statuten eindigt het bestuurslidmaatschap op de Algemene Ledenvergadering volgend op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (conform AOW).

Uitzondering hierop is de bestuurder met geestelijke taak, waarvoor een maximumleeftijd geldt van 75. Het Bestuur kan bij de Algemene Ledenvergadering een eenmalig voorstel tot uitzondering doen voor een periode van maximaal 3 jaar.

Artikel 10

Het Bestuur noch de leden genieten een bezoldiging.

Rooster van aftreden

Artikel 11

Op de jaarvergadering van 2025 treedt af

  • de secretaris
  • bestuurder met geestelijke taak 1
  • bestuurder met geestelijke taak 4

op de jaarvergadering van 2026

  • de penningmeester
  • algemeen bestuurder 1
  • bestuurder met geestelijke taak 2

en op die van 2027

  • de voorzitter
  • de tweede penningmeester / algemeen bestuurder 2
  • bestuurder met geestelijke taak 3

En vervolgens zoals hier beschreven om de drie jaren. Het bestuurslid dat wordt benoemd in een (tussentijdse) vacature neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Algemene Ledenvergadering

Artikel 12

In de oproeping van de leden tot een Algemene Ledenvergadering dient de agenda voor de vergadering te worden vermeld. Alleen over de op de agenda vermelde onderwerpen, alsmede over de door de leden op grond van artikel 7.3 van de Statuten voorgedragen bestuurskandidaten kan rechtsgeldig worden besloten.

Artikel 13

De leden dienen op de Algemene Ledenvergadering de presentielijst te tekenen. Leden wier naam niet op de presentielijst voorkomen kunnen niet rechtsgeldig stemmen, en worden beschouwd niet op de vergadering aanwezig te zijn geweest.

Artikel 14

Indien van een echtpaar de beide echtgenoten lid zijn van de Vereniging is slechts de contributie van één lid verschuldigd.

Artikel 15

De leden kunnen te allen tijde schriftelijk en ondertekend grieven, reclames, aanmerkingen en voorstellen indienen bij de secretaris. Voor behandeling op de Algemene Ledenvergadering dient voldaan te zijn aan het bepaalde in artikel 12 van het Reglement.

Commissie Vorming, Verkondiging en Pastoraat

Artikel 16

De commissie Vorming, Verkondiging en Pastoraat wordt gevormd door de oudsten, eventueel aangevuld met ondersteunende leden die geen deel uitmaken van het Bestuur. De commissie geeft leiding aan de gemeente over alle geestelijke zaken.

Artikel 17

De commissie Vorming, Verkondiging en Pastoraat vergadert minimaal 4 keer per jaar en zal in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitbrengen over hetgeen besproken is.

Rechtsgeldigheid

Artikel 18

Besluiten van de Algemene Ledenvergadering, die in de notulen zijn opgenomen, zijn evengoed van kracht als de bepalingen van het Reglement.

Artikel 19

Dit Reglement kan slechts worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een wijziging of aanvulling gaat in op een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen tijdstip, echter niet voordat het schriftelijk ter kennis van alle leden is gebracht.

Artikel 20

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, zal door het Bestuur naar goeddunken worden gehandeld.

Artikel 21

Niemand van de leden zal inzake de Statuten en het Reglement onwetendheid kunnen aanwenden, daar aan ieder lid bij aanmelding een exemplaar van de Statuten en het Reglement wordt uitgereikt.

Artikel 22

Dit Reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 april 2024 en treedt in werking op 28 april 2024.