Reglement Vereniging

Het reglement van de Vereniging Eben-Haëzer is vastgesteld op 19 april 1993.

Artikel 1
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering.

Artikel 2
De voorzitter zorgt voor de belangen van de vereniging en de handhaving van de statuten en het reglement. Hij tekent, na goedkeuring, de notulen van de vergadering.

Artikel 3
De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen en het opmaken van het jaarverslag.

Artikel 4
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden. De uitgaven door hem geschieden mede onder verantwoordelijkheid van de voorzitter en de secretaris. Hij is te allen tijde van zijn beheer verantwoording schuldig aan het bestuur en de Algemene Vergadering. Hij zal op de jaarvergadering verantwoording van zijn beheer doen met een jaarverslag.

Artikel 5
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis en staat deze bij waar dat nodig is.

Artikel 6
Het dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, treedt in spoedeisende gevallen op, maar is verplicht zich voor al zijn handelingen te verantwoorden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 7
Bestuursleden zijn verplicht op alle bestuursvergaderingen en op alle Algemene Vergaderingen tegenwoordig te zijn. Bij verhindering dienen zij daarvan vooraf kennis te geven aan de secretaris.

Artikel 8
Het bestuur noch de leden genieten een bezoldiging.

Rooster van aftreden

Artikel 9
Op de jaarvergadering van 1993 treedt af de penningmeester, op de jaarvergadering van 1994 de voorzitter en op die van 1995 de secretaris. En vervolgens zoals hier beschreven om de drie jaren.De overige bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. Het bestuurslid dat wordt benoemd in een (tussentijdse) vacature neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Algemene Vergadering

Artikel 10
In de oproeping van de leden tot een algemene vergadering dient de agenda voor de vergadering te worden vermeld. Alleen over de op de agenda vermelde onderwerpen, alsmede over de door de leden op grond van artikel 10.2 van de Statuten voorgedragen bestuurskandidaten kan rechtsgeldig worden besloten.

Artikel 11
De leden dienen op de algemene vergadering de presentielijst te tekenen. Leden wier naam niet op de presentielijst voorkomen worden beschouwd niet op de vergadering aanwezig te zijn geweest.

Artikel 12
Indien van een echtpaar de beide echtgenoten lid zijn van de Vereniging is slechts de contributie van één lid verschuldigd.

Artikel 13
De leden kunnen te allen tijde schriftelijk en ondertekend grieven, reclames, aanmerkingen en voorstellen indienen bij de secretaris. Voor behandeling op de ledenvergadering dient voldaan te zijn aan het bepaalde in artikel 10 van het Reglement.

Rechtsgeldigheid

Artikel 14
Besluiten van de Algemene Vergadering , die in de notulen zijn opgenomen, zijn evengoed van kracht als de bepalingen van het Reglement.

Artikel 15
Dit reglement kan slechts worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van de Algemene Vergadering. Een wijziging of aanvulling gaat in op een door de Algemene Vergadering te bepalen tijdstip, echter niet voordat het schriftelijk ter kennis van alle leden is gebracht.

Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal door het Bestuur naar goeddunken worden gehandeld.

Artikel 17
Niemand van de leden zal inzake de Statuten en het Reglement onwetendheid kunnen aanwenden, daar aan ieder lid bij aanmelding een exemplaar van de Statuten en het Reglement wordt uitgereikt.

Artikel 18
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Vergadering, gehouden op 19 april 1993 en treedt in werking op 29 april 1993.