Statuten vereniging

De statuten van de Vereniging Eben-Haëzer zijn vastgelegd op 29 april 1993.

Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze statuten verstaan onder:

 • Vereniging: de vereniging zoals als aangeduid in onderstaande artikelen 2 t/m 6
 • Gemeente: de gemeente Eben-Haëzer te Rotterdam, uitgaande van de stichting EH-depot Nederland
 • Algemene Vergadering: de leden van de Vereniging in vergadering bijeen
 • Bestuur: het bestuur van de Vereniging
 • Jaarvergadering: de wettelijk voorgeschreven algemene vergadering als bedoeld in artikel 17.

Naam, grondslag, doel en middelen

Artikel 2

De Vereniging is genaamd Eben-Haëzer en is gevestigd in Rotterdam. 

Artikel 3

De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 4

De grondslag van de Vereniging is de Heilige Schrift als Gods Woord. 

Artikel 5

Het doel van de Vereniging is het op organisatorisch vlak ondersteunen van de gemeente Eben-Haëzer gevestigd te Rotterdam. Daarmee wordt beoogd de verkondiging door de Gemeente in woord en geschrift van het evangelie der genade, zoals Paulus dit bekend maakte door openbaring van Christus Jezus, te bevorderen. 

Artikel 6

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

 1. het op verzoek van de evangelist van de gemeente Eben-Haëzer organiseren en/of ondersteunen van activiteiten uitgaande van de Gemeente.
 2. het in stand houden van gebouw “De Aker” te Rotterdam en het “Recreatiecentrum Eben-Haëzer te Woudenberg.
 3. andere wettige middelen, die aan het doel van de Vereniging beantwoorden.

Leden

Artikel 7

Leden van de Vereniging zijn allen, die zich daartoe bij het Bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het Bestuur toegelaten zijn.Indien het Bestuur toelating tot het lidmaatschap weigert, kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.Om als lid te worden toegelaten dient met de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt, betrokken te zijn bij het werk of de activiteiten van de Vereniging of de gemeente en volledig in te stemmen met het doel en de grondslag van de Vereniging. 

Artikel 8.1

Het lidmaatschap eindigt: 

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging van het lid;
 3. door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten te voldoen (zie art. 7), wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Door ontzetting. Deze is alleen mogelijk wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de 

Artikel 8.2

Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur. 

Artikel 8.3

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij door de Vereniging en het lid ten tijde van de opzegging anders overeengekomen wordt.Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen; 

 1. binnen een maand nadat zijn een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, behalve ingeval deze verplichtingen van geldelijke aard zijn;
 2. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie;
 3. indien van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevorderd het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 8.4

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. 

Artikel 8.5

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. 

Artikel 8.6

Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de Algemene Vergadering.Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

Artikel 9

De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze verplichting niet geldt voor bepaalde personen of categorieën van personen. De Algemene Vergadering kan ook andere verplichtingen aan leden opleggen.

Bestuur

Artikel 10.1

Het Bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste acht personen. Binnen het Bestuur bestaan de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Met inachtneming van het bepaalde in vorige volzin wordt het aantal bestuursleden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 10.2

De leden van het Bestuur worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. Zij moeten bereid zijn hun taak in volle gehoorzaamheid aan Gods Woord te verrichten en niet in strijd te handelen met datgene wat in de Gemeente geleerd wordt.Zowel het Bestuur als ten minste twintig leden zijn bevoegd bestuurskandidaten voor te dragen. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor een Algemene Vergadering medegedeeld. De voordracht van de leden moet twee werkdagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. 

Artikel 10.3

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de Algemene Vergadering op functie gekozen. Wanneer het Bestuur uit vijf of meer bestuursleden bestaat, wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering door het Bestuur vastgesteld, wie van de overige bestuursleden vice-voorzitter zal zijn. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

Artikel 11.1

De bestuursleden kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de Algemene Vergadering. 

Artikel 11.2

De leden van het Bestuur worden gekozen voor een termijn van drie jaren, waarna zij weer kandidaat gesteld kunnen worden. 

Artikel 11.3

Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

 1. door het verstrijken van de termijn van drie jaar als bedoeld in artikel 11.2;
 2. door bedanken:
 3. door einde van het lidmaatschap van de Vereniging;
 4. op de jaarvergadering volgend op het bereiken van de zestigjarige leeftijd.

Artikel 11.4

In tussentijdse vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien. 

Artikel 12

Indien het Bestuur niet langer genegen is om langer de Vereniging te besturen, of wanneer zijn aftreden voortijdig wordt verlangd, kunnen de bestuursleden niet eerder aftreden dan dat een nieuw bestuur gekozen is en het beheer over alle bezittingen van de Vereniging aan het nieuwe bestuur is overgedragen. 

Bevoegdheden

Artikel 13.1

Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. 

Artikel 13.2

De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur dan wel door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk. 

Artikel 13.3

Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van geldleningen alsmede tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Artikel 14.1

Het Bestuur is bevoegd uit de leden medewerkers te benoemen en te ontslaan. 

Artikel 14.2

De medewerkers mogen niet in strijd handelen met datgene wat in de Gemeente wordt geleerd.

Algemene Vergadering

Artikel 15.1

De Algemene Vergadering wordt door het Bestuur bijeengeroepen door middel van een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden, met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend. 

Artikel 15.2

Indien 20 leden, dan wel een tiende gedeelte der leden dat wensen, is het Bestuur gehouden een Algemene Vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van vier weken. Blijft het Bestuur in gebreke om binnen 14 dagen te voldoen aan zodanig verlangen, dan hebben deze leden het recht zelf een Algemene Vergadering bijeen te roepen op de wijze als bepaald in artikel 15.1. 

Artikel 15.3

Elk lid dat niet is geschorst, heeft toegang tot de Algemene Vergadering. Elk lid heeft in de Algemene Vergadering één stem. Leden kunnen zich ten Algemene Ledenvergadering niet doen vertegenwoordigen. 

Artikel 15.4 

Tenzij deze statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Artikel 15.5

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door het oudst aanwezige bestuurslid. Is geen bestuurslid ter vergadering aanwezig dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.

Financiën

Artikel 16

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit contributies, huuropbrengsten, donaties, subsidies, erfstellingen, legaten, giften en andere baten. 

Artikel 17

Het Bestuur brengt op de jaarvergadering, die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden dient te worden, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 

Artikel 18

Op de jaarvergadering zal een commissie van drie leden, die geen bestuurslid zijn, worden gekozen, welke de boeken en financiën van de penningmeester van het lopend jaar zal onderzoeken. Deze commissie zal op de daarop volgende jaarvergadering verslag uitbrengen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

Wijziging der statuten

Artikel 19

Wijziging van de statuten moet worden voorgesteld door het Bestuur of door twintig leden dan wel één tiende gedeelte der leden, die hun voorstel ten minste acht weken voor de te houden vergadering schriftelijk bij het Bestuur moeten indienen. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten in een Algemene Vergadering die is bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van vier weken waarbij wordt vermeldt dat een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld. Het voorstel tot statutenwijziging wordt bij het oproepingsbericht gevoegd, dan wel vanaf het moment van de oproeping tot en met de dag van de vergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd. Tot wijziging van de statuten kan besloten worden met een meerderheid van twee derden van de stemmen in een Algemene Vergadering, waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig moeten zijn. Is in de Algemene Vergadering het vereiste aantal van twee derden van de stemmen niet aanwezig, dan kan tot statutenwijziging worden besloten in een daartoe binnen veertien dagen opgeroepen volgende ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederden van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. De wijzigingen treden niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding der Vereniging

Artikel 20.1

tot ontbinding van de Vereniging kan besloten worden met een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen in een Algemene Vergadering, waarin tenminste twee derden van de leden moeten zijn. Is in de Algemene Vergadering het vereiste aantal van twee derden van de leden niet aanwezig, dan kan tot ontbinding worden besloten in een daartoe binnen veertien dagen opgeroepen volgende Algemene Vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Artikel 20.2

Het Bestuur is belast met het vereffenen van het vermogen van de ontbonden Vereniging, tenzij de Algemene Vergadering één of meer andere vereffenaars aanwijst. 

Artikel 20.3

De Algemene Vergadering beslist aan welke instelling of vereniging, met bij voorkeur dezelfde doelstelling als de Vereniging, het batig saldo na vereffening van het vermogen van de ontbonden Vereniging zal toekomen. 

Artikel 20.4

De Algemene Vergadering benoemt tevens een persoon die na afloop van de vereffening de boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging zal bewaren gedurende een termijn van tien jaar. 

Notarieel vastgesteld H.W. Heyman 

29 april 1993